Vlastivědné muzeum v Železnici - regionální sbírka Železnicka

19_7_2014_002.jpg

OBRÁZEK : muzeum02.jpg

Budova muzea byla postavena v roce 1817, v té době ale ještě muzeem nebyla. V roce 1917 vyšel z řad studentů impulz k založení Muzejního spolku pro Železnici a okolí, jejichž hlavním cílem bylo založení muzea v Železnici. Nadšení mít muzeum bylo obrovské a lidé dávali do sbírek vše, co mělo patinu minulosti. Sbírky se shromažďovaly na radnici a prostory brzy nestačily.

Z velkorysého odkazu mecenáše Františka Mencla, který odkázal vzniklému muzejnímu spolku 150 000 Kč, byla zakoupena v roce 1940 dnešní budova muzea. K ní byla o rok později přikoupena i roubenka z roku 1789, která stojí hned vedle budovy muzea.

Muzeum nese v názvu jméno „vlastivědné“ a naplňuje tak odkaz jeho prvního ředitele, učitele Václava Kozáka, uchovat památky na život našich předků, hlavně našeho regionu Železnicka.

A tak můžete obdivovat jednoduché a účelné  předměty denní potřeby, vybavení domácností, nádherně malované skříně či památky na cechovní život v Železnici.

Největší místnost, ve které se konají výstavy výtvarníků, nese jméno železnického rodáka, akademického malíře Tavíka Františka Šimona.

Muzejní spolek pro Železnici a okolí

Založení 2. července 1917, v roce 1955 ukončení činnosti z důvodu normalizace, 1990 opět založení Muzejního spolku, který v prosinci 2016 ukončil svou činnost.

Musejní spolek pro Železnici a okolí je středisko osob vedených láskou ku vědám a umění, ku památkám časů minulých, ku pokroku všeobecné vzdělanosti a má s vyloučením vší politiky účelem:


1. podporovati členy ve snahách po vzdělání všeobecném a      

    vědeckém,
2. popularisovati vlastivědu v obecenstvu přednáškami, výstavami,

    výklady konanými v Železnici a okolí, vydávati spisy správy a p.,
3. míti péči o šíření záliby a známosti českého dějepisu v

    obecenstvu hovory, přednáškami, koupí i půjčováním knih a

    časopisů členům spolku,
4. míti péči o zachování uměleckých, výtvarných, průmyslových,

    písemných a jiných památek a přírodnin,
5. sbírati, kupovati a přechovávati památky týkající se města

    Železnice a okolí ve prospěch musea železnického." 

 vyňato ze stanov spolku, § Účel 

S historií železnického Vlastivědného muzea je neodmyslitelně spjata existence Muzejního spolku. Tento spolek, jehož činnost dostatečně vystihují citované stanovy, vznikl na popud Studentského kroužku 2. července 1917 a jedním z jeho hlavních cílů bylo právě založení muzea.

Hned v následujících dnech provedli studenti po městě sbírku předmětů pro muzeum. Celkem získali 171 věcných předmětů, 25 knih a 156 listin, které se staly základem sbírek Vlastivědného muzea. Vše bylo uloženo na půdě radnice, protože zatím nebyl k dispozici vhodný prostor pro vystavení. Část sbírky tak byla poprvé provizorně vystavena až roku 1920 v zasedací síni radnice. Přesto však trvalo ještě dlouhou dobu než se podařilo získat vyhovující prostory pro stálou expozici muzea. 

Až v roce 1940 byl pro potřeby muzea od paní Marie Slavíkové zakoupen dům čp. 181. Tento kupecký dům je výjimečnou empírovou stavbou. A jako takový byl již v roce 1940 chráněn Státním památkovým úřadem. Peníze na jeho zakoupení získal muzejní spolek z odkazu železnického rodáka ředitele měšťanských škol v Praze Františka Mencla. Hned následujícího roku byla od místního stavitele Josefa Kučery přikoupena vedlejší roubená chalupa čp. 94.

V těchto budovách sídlí Vlastivědné muzeum dodnes. Obě stavby vytvářejí vhodné a stylové prostředí pro prezentaci muzejních sbírek a zároveň samy o sobě představují cenné stavební památky.

Stálé expozice